Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu UNION pojištovna

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu


Ve spolupráci s UNION pojišťovna a.s. nabízíme možnost uzavření komplexního cestovního pojištění pro všechny účastníky zájezdů. Všichny přihlášené osoby svým podpisem na smlouvě o zájezdu prohlašují, že po dobu zájezdu budou mít uzavřené cestovní pojištění a proto nabízíme možnost připojistit se současně s uzavřením cestovní smlouvy v naší CK nebo u smluvních prodejců.


Pojištění zahrnuje:Komplexní cestovní pojištění
• pojištění léčebných výloh v zahraničí (8.000.000 Kč)
• asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
• pojištění zavazadel (18.000 Kč)
• pojištění odpovědnosti za škody (2.500.000 Kč)
• úrazové pojištění (90.000 až 180.000 Kč)
• pojištění pro případ zrušení cesty ( u pojištění "A90" 80% až 90.000Kč/osoba, maximálně 270.000Kč/smlouva)
• pojištění pro případ zrušení cesty ( u pojištění "A60" 80% až 60.000Kč/osoba, maximálně 180.000Kč/smlouva)

• doplňkové pojištění:
pojištění nevydařené dovolené (400 Kč/den hospitalizace pojištěnému, 240 Kč/den spolu přihlášené osobě)
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu (8.000 Kč/osoba, maximálně 32.000 Kč/smlouva)
pojištění doprovodu (24.000 Kč)
pojištění předčasného návratu (8.000 Kč/osoba, maximálně 32.000 Kč/smlouva)
pojištění nečerpaných služeb (16.000 Kč/osoba, maximálně 64.000 Kč/smlouva)
pojištění cestovních nákladů v případě nepojizdného vozidla (6.500 Kč/osoba)
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku (80 Kč/ hodina, maximálně 800 Kč/ osoba)
pojištění opožděného nástupu na zájezd (2.400 Kč/osoba, maximálně 8.000 Kč/smlouva)

Součástí komplexního cestovního pojištění je i pojištění pro případ zrušení cesty, obvykle nazývané pojištění storna. U pojištění A90 je max. plnění 90.000 Kč/ osobu a maximálně 270.000 Kč/smlouvu s 20% spoluúčastní. Pojišťovna hradí 80% stornopoplatků do uvedené max. výše 90.000 Kč/osobu. U pojištění A60 je max. plnění 60.000 Kč/osobu a maximálně 180.000 Kč/smlouvu. I zde pojišťovna hradí 80 % stornopoplatků do uvedené max. výše 60.000 Kč/osobu, spoluúčast je 20 %. Podrobnosti k rozsahu plnění najdete ve Všeobecných podmínkách pojištění.

Důvodem pro plnění jsou následující:
- akutní onemocnění pojištěného nebo jeho blízké osoby
- úraz pojištěného nebo jeho blízké osoby
- hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby
- smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby
- živelná událost
- škoda způsobená pojištěnému trestným činem třetí osoby
- jiná událost dle pojistných podmínek

Existují samozřejmě výluky, kdy nárok na plnění ze strany pojištovny nebude uznán. Jedná se především o onemocnění zjištěné a existující již v době uzavření pojistné smlouvy. V případě akutního zhoršení, chronického a/nebo opakujícího se onemocnění je pojistné plnění poskytované za podmínky, že objednání služby bylo prokazatelně konzultované a odsouhlasené ošetřujícím lékařem.

Pokud máte jakékoliv dlouhodobé zdravotní problémy, doporučujeme Vám, abyste v době uzavření smlouvy o zájezdu a smlouvy o cestovním pojištění navštívili vašeho ošetřujícího lékaře a nechali si vystavit prohlášení, že váš zdravotní stav není překážkou pro účast na zájezdu v daném termínu.