Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdu


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Logo CK Soleada· Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále také „VSP“) cestovní kanceláře SOLEADA s.r.o. se vztahují na všechny zájezdy nebo jiné služby cestovního ruchu organizované touto cestovní kanceláří a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, uzavřenou mezi zákazníkem a cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. jako pořadatelem zájezdu. Jednotlivá ustanovení VSP platí, pokud v samotné smlouvě o zájezdu není uvedeno něco jiného. Účastníky smluvního vztahu jsou: Cestovní kancelář SOLEADA s.r.o., IČ: 25493892, jako pořadatel a zákazník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
· Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. (dále jen „CK“ nebo „CK SOLEADA“) a zákazníkem, vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené a podepsané CK SOLEADA, případně jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmocnění uděleného v písemné plné moci.
· CK SOLEADA se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd (nebo jiné služby cestovního ruchu) vymezený ve smlouvě o zájezdu (dále jen SoZ), a to v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v aktuálním katalogu zájezdů CK SOLEADA (dále jen „katalog“), nebo zvláštní nabídce zájezdů CK SOLEADA (dále jen „zvláštní nabídka“), případně upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu.
· Zákazník se zavazuje uhradit celkovou smluvenou cenu (souhrnnou cenu) zájezdu dle SoZ.
· Vymezení zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, cenu zájezdu a další příplatky. U forfaitových programů je vymezení zájezdu specifikováno v nabídce, která je součástí SoZ.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU
· CK nebo obchodní zástupce CK (dále jen „Zástupce“) po zjištění dostupnosti zájezdu provede na základě poptávky zákazníka rezervaci zájezdu, přičemž doba účinnosti rezervace je u katalogových zájezdů maximálně 5 pracovních dnů a u last minute zájezdů a zvláštních nabídek maximálně 2 pracovní dny.
· V případě, že nedojde po dobu rezervace dle předchozího odstavce k uzavření SoZ a úhradě zálohy na cenu zájezdu nebo ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek, považuje se rezervace za zrušenou.
· SoZ zákazník podepisuje přímo v sídle či provozovně CK nebo v sídle či provozovně Zástupce. U Zástupce podepisuje zákazník SoZ ve třech vyhotovených, které jsou Zástupcem zaslány k podpisu CK. Poté, co je smlouva podepsaná zákazníkem i CK, je CK povinna zaslat jedno podepsané vyhotovení na místo určené zákazníkem. V případě, že je Zástupce zplnomocněn písemnou plnou mocí k uzavírání smluv jménem CK, uzavře se zákazníkem smlouvu jménem CK zplnomocněný Zástupce.
· SoZ nabývá platnosti, když byla podepsána oběma stranami (zákazníkem a CK, příp. jejím zplnomocněným zástupcem) a účinnosti zaplacením zálohy na zájezd nebo celé ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy obdrží CK návrh SoZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem vzájemně dohodnutým. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je poukaz, přičemž podmínkou jeho vystavení je zaplacení plné ceny zájezdu a Zákazník jej obdrží spolu s Podrobnými pokyny k zájezdu.
· Jestliže zákazník zastupuje více zákazníků a uzavírá SoZ v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SoZ Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek a předání potřebných informací) a za oprávněnost předání jejich osobních dat, která jsou nutná pro evidenci těchto osob (především jméno, datum narození a adresu) CK. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zařazení do zájezdu a je nutné je předat při uzavření SoZ.

4. CENA A PLATBA ZÁJEZDU, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
· Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v katalogu a upřesněny v textu pod jednotlivými zájezdy příp. v textu SoZ, povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku a DPH.
· Úhrada ceny zájezdu a zálohy na cenu zájezdu probíhá bezhotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet CK - č.ú.: 191309907/0300 nebo v hotovosti u k tomuto zplnomocněného Zástupce. Zástupce je zplnomocněn k inkasování úhrady v hotovosti pouze případě, že je k tomu, stejně jako k podpisu SoZ zplnomocněn písemnou plnou moci, kterou je na vyžádání povinen předložit zákazníkovi. V případě bezhotovostních úhrad ceny zájezdu nebo zálohy na cenu zájezdu je třeba uvést jako variabilní symbol rezervační číslo zájezdu.
· V případě, že zbývá do odjezdu méně než 40 dní, je zákazník povinen uhradit celkovou cenu zájezdu do 2 pracovních dnů od uskutečnění rezervace zájezdu. V ostatních případech je zákazník povinen uhradit zálohu na cenu zájezdu ve výši 50% z ceny zájezdu nejpozději do 2 pracovních dnů od uskutečnění rezervace zájezdu a zbývající část ceny zájezdu tak, aby byla platba připsána na účet CK nejpozději 40 dnů před konáním zájezdu. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet CK.
· V případě, že nebude zákazníkem uhrazena kterákoli část ceny zájezdu, je toto považováno za podstatné porušení SoZ a CK může od SoZ odstoupit.
· Toto odstoupení bude zákazníkovi sděleno na jím uvedenou kontaktní adresu v SoZ. Zákazník je povinen v tomto případě uhradit odstupné dle článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. V případě, že zákazník uhradil zálohu pro uhrazení ceny zájezdu, bude tato záloha vyplacena zákazníkovi zpět, přičemž bude snížena o odstupné uvedené v článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek. Nezaplacení doplatku ceny zájezdu, nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta.
· Cena zájezdu zahrnuje leteckou dopravu včetně letištních a bezpečnostních tax. Pokud dojde ke změnám cen dopravy nebo poplatků a tax s dopravou spojenými, je CK oprávněna navýšit cenu zájezdu v souladu článkem 5 těchto VSP.
· K jednotlivým zájezdům si zákazník dle nabídky v katalogu může po dohodě přiobjednat doplňkové služby, které nejsou v ceně zájezdu (např. komplexní cestovní pojištění apod.). CK pro zákazníka tyto služby pouze zprostředkovává a nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené poskytovatelem těchto služeb.
· Objednávku doplňkových služeb je nutné podat písemnou formou a CK její přijetí písemně potvrdí v rámci vyúčtování plateb. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu doplňkových služeb takto: služby hrazené v Kč je třeba uhradit nejpozději s doplatkem ceny zájezdu, služby hrazené v cizí měně se platí dle pokynů CK až během zájezdu. Po zrušení objednávky těchto služeb se storno poplatky stanoví dle podmínek poskytovatele těchto služeb.

5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
· Cena zájezdu byla kalkulována na základě měnových kurzů ke dni 16.1.2023 dle kurzového lístku České národní banky. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v SoZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, přičemž zvýšení ceny může být nejvýše o částku odpovídající zvýšené platbě za osobu, kterou musí CK vynaložit oproti nákladům na tyto služby v době uzavření SoZ nebo b) směnného kurzu České koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, přičemž zvýšení ceny zájezdu může být nejvýše provedeno o částku odpovídající procentu navýšení směnného kurzu oproti směnnému kurzu, který byl základem pro výpočet ceny zájezdu. CK musí písemně odeslat oznámení o zvýšení ceny zájezdu zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit původní cenu zájezdu v nezbytně nutných případech a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny způsobem uvedeným v tomto odstavci není považováno za důvod k odstoupení od SoZ.

6. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB
· CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu z objektivních důvod upravit pořadí událostí programu, pořadí míst navštívených či jiné obdobné změny programu, případně změnit dopravce, typ letadla, mezipřistání, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na rozsah sjednaného programu ani další sjednané služby v rámci SoZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu účast níka či vedoucího zájezdu a dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách informovat. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů.
· CK si vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu (± 3 dny) nebo úpravu délky zájezdu (± 2 dny) provedenou v souvislosti se změnou termínu. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách informovat a zákazník je oprávněn se k těmto změnám vyjádřit a udělit svůj souhlas. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů.
· CK si dále vyhrazuje právo změnit podmínky SoZ. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou SoZ souhlasit, nebo od SoZ odstoupí. Odstoupení je nutné (ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu) podat písemně. Pokud tak zákazník neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí. Odstoupil-li zákazník od smlouvy z důvodu její změny nebo zrušil-li CK zájezd z jiného důvodu než pro po rušení povinnosti zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd cel kově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. V případě, že zákazník náhradního zájezdu nevyužije, CK vrátí složenou zálohu nebo byla-li již zaplacena cena zájezdu, pak tuto cenu zájezdu.
· CK neručí za případné zpoždění letecké dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
· Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zčásti nebo zcela nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, není CK odpovědna za způsobenou škodu a není povinna zákazníkovi hradit sankce či pokuty.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
· Zákazník i CK mohou před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit. CK může od SoZ odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.
· Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy.
· Není-li důvodem odstoupení zákazníka od SoZ porušení povinností CK stanovené SoZ nebo odstoupí-li CK před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši:

do 120. dne před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady CK nejméně 30% z celkové ceny zájezdu
od 119. dne do 90. dne před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady CK nejméně 50% z celkové ceny zájezdu
od 89. dne do 45. dne před zahájením zájezdu - skutečně vzniklé náklady CK nejméně 75% z celkové ceny zájezdu
od 44. dne před zahájením zájezdu nebo zruší-li zákazník zájezd v den zahájení zájezdu nebo nedostaví se řádně a včas k odjezdu či odletu na zájezd nebo odjezd či odlet na zájezd zmešká - 100% z celkové ceny zájezdu.


· CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka činí odstupné 100% z ceny.
· Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo odletu na příslušný zájezd.

8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
· Zákazník má právo za sebe vyslat na zájezd třetí osobu (dále jen „Nový zákazník“) v případě, že Nový zákazník splňuje podmínky účasti zájezdu. Zákazník je povinen předat CK písemně a včas oznámení obsahující potřebné údaje o Novém zákazníkovi (dále jen „Oznámení o změně zákazníka) a jeho souhlas s SoZ a s tím, že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení o změně zákazníka je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze individuálně ujednat, je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu. Pokud je změna technicky a formálně možná (změnu umožňují letenky, víza, atd.), CK změnu provede. V případě vzniku nákladů na změnu jsou původní zákazník a Nový zákazník společně a nerozdělně zavázáni uhradit tyto náklady v plné výši. V případě letecké dopravy je změna zákazníka možná pouze dle všeobecných podmínek leteckého dopravce. Pokud změna není možná, může původní zákazník nastoupit na zájezd nebo jej zrušit dle článku 7 VSP.
· Odstupující a nový zákazník společné a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů (pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly) i za splnění všech povinností vyplývajících z uzavřené SoZ. Odstupující zákazník bude informovanost Nového zákazníka o podmínkách zájezdu a SoZ. Nový zákazník převzetím SoZ souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími.

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
· Realizace všech zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků 6 osob, není-li uvedeno v katalogu nebo zvláštní nabídce jinak. Pokud není dosaženo stanoveného počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. Zrušení zájezdu je učiněno obvykle nejpozději 21 dnů před odjezdem (standardně však mnohem dříve).
· CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu nepředvídatelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, epidemie či politické nepokoje v dané zemi), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. Cestovní kancelář má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené nese CK. Pokud CK zruší zájezd z důvodů zde uvedených, zákazník nemůže uplatnit nárok na škodu.

10. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
· Informace o zájezdu budou upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu, které CK doručí písemně nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uvedenou v SoZ po uhrazení celkové ceny zájezdu, zpravidla 4 týdny před odjezdem, nejpozději však 7 dní před odjezdem. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, CK předá Podrobné pokyny k zájezdu při uzavření SoZ. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat CK nebo Zástupce. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

11. PASY A VÍZOVÉ POVINNOSTI
· CK před uzavřením SoZ informuje zákazníka o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a také zdravotních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt požadovány a zákazník bere na vědomí, že jsou mu tyto informace dostupné před uzavření SoZ. Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu, který bude platný minimálně 6 měsíců po dni plánovaného ukončení zájezdu. Tento pas musí splnit i požadavky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po návratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazníka CK nezodpovídá za případné vzniklé škody. Pokud je nutné zajistit vstupní víza do navštívených států nebo tranzitních států, zákazník je povinen si vízum vyřídit sám. Za udělení víza pro vstup do země CK neručí.

12. OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA
· Veškerá doporučení CK o očkování a zdravotní přípravě na zájezd mají pouze informativní charakter a zákazník nese plnou zodpovědnost za její uskutečnění. Pro vstup do některých zemí je požadováno povinné očkování. Proto doporučujeme před odjezdem konzultace s odborným lékařem.

13. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA A VSTUPNÉ
· Výčet služeb zahrnutých v ceně zájezdu je uveden v popisu každého zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce. Podrobnosti o ubytování i formě stravování na zájezdu jsou součástí Podrobných pokynů k zájezdu.

14. POJIŠTĚNÍ CK, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA
· Cestovní kancelář SOLEADA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (uzavřena u UNION Poistovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovensko, ICO:31322051), na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b)nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil. c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
· Cestovní kancelář je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
· Uzavřením SoZ se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání zájezdu. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v ceně zájezdů. Občané ČR mohou pojištění léčebných výloh v zahraničí uzavřít prostřednictvím CK. Smluvní vztah je uzavírán přímo mezi naším zákazníkem a partnerskou pojišťovnou, CK jen zprostředkovává smlouvu (další informace jsou přílohou Podrobných pokynů).
· V ceně zájezdu není zahrnuto komplexní cestovní pojištění. Klient si může sjednat pojištění u CK. Smluvní vztah vniká mezi pojištovnou a klientem, CK je pouze zprostředkovatelem.

15. VĚKOVÉ OMEZENÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU
· Osoba mladší 18 let se může zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dále je nutný písemný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby. Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí. Dále se zavazuje řídit během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a při případném individuálním programu ho informovat o tomto programu. Během zájezdu se bude chovat a jednat v souladu s pravidly slušného chování a kulturními zvyklostmi navštívené země. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. Cestovní kancelář neručí za majetek zákazníků v případě poškození, ztráty či krádeže.

16. REKLAMACE
· CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně, včas a v souladu s uzavřenou SoZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu, případně v upřesňujících informačních materiálech, nebo byly-li porušeny VSP, může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu zákazník oznámí vedoucímu zájezdu vady a nedostatky neprodleně poté co se o nich dozví. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
· Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u odpovědné osoby v kanceláři CK. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle SoZ ukončen. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
· Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojištovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
· Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, CK neručí za vzniklé škody a v případě okolností na straně zákazníka nemá rovněž zákazník nárok na slevu z poskytnutých služeb. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
· Zákazník má možnost v případě sporu řešit vzniklou situaci pomocí systému mimosoudního řešení pod dohledem České obchodní inspekce. Více informací najdete na adr.coi.cz

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
· Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo a platnost cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb)
· Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny)
· Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)
· Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
· Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.


18. ZÁKAZNÍK PROHLAŠUJE, ŽE:
· podpisem SoZ mu jsou VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
· není si vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav během zájezdu.
· na dobu zájezdu bude mít sjednané pojištění léčebných výloh.
· bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu a uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle SoZ.
· souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných pro evidenci v CK a za řazením do databáze zákazníků CK a dále se zpracováním těchto údajů včetně rodného čísla CK v souladu se zák. č.101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje, až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří nabízet a poskytovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a podpisem této smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
· Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí od 1.7.2023 pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v tištěném katalogu, na webové adrese www.soleada.cz nebo nabízené CK mimo katalog, není-li uvedeno jinak. Platnost těchto podmínek končí zveřejněním nových podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou o zájezdu se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, platným občanským zákoníkem, zák. č. 159/1999 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
· Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VSP nebo jiných podmínek, které jsou součástí smlouvy o zájezdu, nemá vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo jiných podmínek, kterou jsou součástí SoZ a platnost SoZ.
· Zákazník souhlasí, že CK může jednostranně změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu. Změnu VSP je CK povinna oznámit zákazníkovi písemně nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uvedenou v SoZ a to neprodleně po provedení této změny. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a z tohoto důvodu může zákazník SoZ vypovědět do 14 dnů od ode dne, kdy mu oznámení o změně VSP bylo odesláno.
· Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku cestovní kanceláře SOLEADA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření SoZ se zákazníkem.